bingospil.dk

 

Vejledning til installation og brug af programmet ©BIANGKO

Krav til system og installation
Brugerlicens.
Oprettelse af spil serier.
Kontrolnummer på hver spilletavle.
Udskrivning af spilleplader.
Afvikling af et spil.
Lykketal og Døde duer.
Procedure ved gevinstkontrol.
Udskrivning af trækningslister.
Betalingskontrol.
Kreditoroplysninger og Indbetalingskort.
Gratis bruger support.
Copyright

Krav til system og installation.

Programmet kan køre under Windows 95 eller nyere på 32 bits, ikke 64 bits, pc'er.

Endvidere skal skriftstypen: Engravers MT være installeret.
Kan evt. downloades fra www.bingospil.dk via filen: Engfont.exe

Selve programmet hentes ved at downloade BingBank.exe, som er en selvudpakkende zip-file, der indeholder selve programmet Biangko.exe, et udvidelsesmodul Bivbx11.dll, samt denne vejledning Vejledn.htm

De hentede filer udpakkes i en separat mappe f.eks. C:\BingBank, og alle datafiler, som laves under brug af programmet (brugerdata, spilserier), vil blive placeret i denne mappe.

Retur til top

Brugerlicens.

Såfremt licens er erhvervet, oprettes man som bruger via menupunktet: Brugerkode (F2) på opstartssiden..
Uden licens (brugerkode) fortsættes i en DEMO-version, som indeholder følgende begrænsninger:

Alle spilleplader udskrives med teksten: DEMO-version fra www.bingospil.dk.
Kun spil A har 15 numre - i andre spil udskrives et X i tilfældig orden i stedet for nogle numre.
Der er begrænsning i udtrækning af numre.
Der kan forekomme reklame og henvisninger til Internet på udskrevne plader.
Plader til genbrug med forskellige numre kan ikke laves og udskrives.

Brugerlicens kan kun bestilles via Internet på bingospil.dk.

Retur til top

Oprettelse af spil serier.

Programmet kan generere op til 899 serier a 400 A4-sider med 3 eller 6 spilletavler.
Dette foregår via menupunktet: Lav serie F9.
Hver serie betegnes med et 3-cifret tal over 99 og data gemmes automatisk i hver sin file
med navnet XXXdkb.dat for BANKO, XXXamb.dat for BINGO eller XXXbox.dat for BOXEN,
idet XXX svarer til serienummeret.
Det samme serienummer kan såkedes anvendes til hhv. BINGO, BOXEN og BANKO serier.
En oversigt over oprettede serier fås via menupunktet: Serie oversigt (F12).
Denne oversigt vises automatisk i forbindelse med generering af nye serier, samt før udskrivning af plader.
Pladerne til oprettede serier kan derefter udskrives.
Der udskrives 6 spilletavler (A - F) på hver spilleplade med et kontrolnummer, som er forskellig for hver tavle,
idet kontrolnummeret er opbygget således:

SSSNNNL

SSS = 3-cifret serienummer (100 - 999)
NNN = 3-cifret løbenummer i serien (101 - 500)
L = Tavle A-F på hver plade (1-6)

Med brugerlicens kan man vælge at lave BANKO serier,
som udskriver 3 plader pr A4-side, således at såvel numre som plader er større,
samt serier med 6 plader, som udskrives på liggende A4 med 2 x 3 plader og større felter.
På disse plader udskrives ingen angivelse af spil A-F eller spillested, kun licensnavnet fremkommer,
og ingen numre (1 - 90) er ens på de 3 eller 6 plader.

Disse plader kan evt. udskrives på karton og lamineres, således at pladerne kan genbruges til flere spil.

Retur til top

Udskrivning af spilleplader (600 dpi printere).

Via menupunktet: Udskriv (F8), kan man udskrive pladerne fra en genereret serie.

Følgende informationer skal angives trinvis:

1. Serienummer.
2. Start med løbenummer (Første løbenummer i en serie er nr. 101).
3. Indtast antal plader (D.v.s. hvor mange løbenumre skal udskrives efter start nummeret).
4. Overskrift på pladerne

Tekst, der vil blive udskrevet som 2. linie på pladerne.
( 1. linie vil blive udskrevet med Licensnavn (navn på klub eller forening) ).

Teksten på 2. linie udskrives ikke på BANKO plader med 3 plader pr. A4-side eller 6 plader liggende.

5. Vælg udskrivningsmåde: >1 x 6 spil pr. A4-side< (stående) eller >3 x 6 spil pr. A4-side< (liggende)

Ved udskrivning af >3 plader pr. A4-side< kan der vælges udskrivning af indbetalingskort. (FIK 751)
I så fald skal man have udfyldt alle felterne under kreditoroplysninger.

6. Valg og opsætning af printer (A4 sider, stående/liggende, Windows printer: laser eller jet).

Udskriftsintensiteten SKAL være sat til 600 dpi

Proceduren kan afbrydes med >Esc<, indtil >OK< valg i printeropsætningen..

Retur til top

Afvikling af et spil.

Et nyt spil iværksættes via menupunktet: Spil F5.

Knappen >Træk nyt nummer< bliver derefter aktiv, og et nummer trækkes ved tast på
enten >Enter< eller >Space< (mellemrumstangenten).

Via Tidsinterval ved trækning (F11) kan der indlægges en spærring for at aktivere udtrækningerne for hurtigt efter hinanden.
7 - 10 sec. er passende i praksis. Intervallet kan ændres eller fjernes undervejs i spillet.

Udtrukne numre indsættes automatisk i tavlen til venstre på skærmen.
Endvidere vises rækkefølgen af udtrækningen i et selvstændigt vindue.

Retur til top

Lykketal og døde duer. (Kun i BANKO-modulet.)

Aktiveres via menupunktet Specielle trækninger. Vises under tavlen for udtrukne numre.
Genvejstaster >Ctrl+L< eller >Ctrl+D<

Lykketal: 2 tilfældige tal fra 1 til 90, som kan bruges til forskellige formål,
f. eks. ekstra gevindst ved sammenfald af et lykketal og sidst trukne tal ved BANKO.
Såfremt det sidst udtrukne tal er et lykketal, og det indgår i spillepladen ved BANKO, bliver lykketalsfeltet RØDT.

Døde duer: 2 tilfældige tal fra 1 - 16. Populær måde at udfylde pauser på.

Ny udtrækning sker ved genaktivering af det tilhørende menupunkt eller ved klik
på teksten Lykketal eller Døde duer , men de udtrukne tal vil blive stående
over flere bankospil, indtil man aktiverer udtrækning af nye tal.

Felterne kan lukkes ned ved at klikke i felterne uden for teksten.
Nye tal udtrækkes automatisk ved enhver genaktivering.

Retur til top

Procedure ved gevinstkontrol.

Når en spiller råber BANKO eller BINGO tastes >F6< eller >+<, hvorved fortsat udtrækning afbrydes.
Opråber anmoder derefter spilleren om at få oplyst kontrolnummeret (7-cifret) øverst på gevinst tavlen.
Det oplyste kontrolnummer indtastes.
Den tilsvarende tavle med alle tavlens spillenumre vil blive vist til venstre med kontrolnummer,
mens udtrukne numre på den pågældende tavle vises tilhøjre.
Det er normal praksis, at sidste nummer skal indgå i gevinstrækken / kombinationen.

Efter kontrol af en tavle kan man med piletasterne >op/ned< + >Enter< vælge:

Nyt spil F5 / Esc (Udtrækningen nulstilles).

BANKO F6 / + (Et nyt kontrolnummer kan indtastes).

Fortsæt spillet F7 (Flere numre udtrækkes i samme spil, hvilket kan være aktuel, hvis en BANKO ikke gav gevinst eller man ønsker at fortsætte til ny BANKO under sværere konditioner (Fuld plade - flere rækker - stor ramme - m.fl.) Stedet markeres på udtrækningsrækkefølgen med ”**”).

Udskrivning af trækningslister.

Første gang man starter et nyt spil, bliver man spurgt, om der skal udskives trækningslister.
Såfremt der svares ”JA” til dette, vil der automatisk blive udskrevet en A4-side på en tilsluttet printer.
Siden vil indeholde tavlen med alle udtrukne numre, samt udtrækningsrækkefølgen.
Endvidere vil klubnavn, spilledato samt spil nr. fremgå af udskriften.

 

Retur til top

Betalingskontrol.

Brugeren har adgang til at kunne foretage en løbende kontrol af, hvorvidt en vinderplade er betalt.
Dette er dog alene muligt under afvikling af BANKO, og slås til/fra under specieller trækninger.

Registrering af betalte plader kan ske manuelt eller ved indlæsning af en adviseringsfile fra indbetalinger via FI-kort (Fælles Indbetalingskort), såfremt disse er udskrevet fra programmet.

Indbetalingskort kan kun udskrives sammen med >3 plader pr. A4-side<
Manuel registrering kan ske til alle former for udskrevne plader.
Indbetalinger kan registreres for flere fremtidige spilserier på een gang, således at spillere kan forudbetale for fremtidige spil.
Efter afviklingen af en spilserie kan saldi nedskrives med een indbetaling.
Endvidere kan der udskrives lister over betalte plader, samt en oversigt over forudbetalinger.

Kreditoroplysninger og indbetalingskort.

Med licens til betalingskontrol kan der under udskrivning af >3 plader pr. A4-side< vælges udskrivning af indbetalingskort.
Inden udskrivning af indbetalingskort skal alle felter under kreditoroplysninger være udfyldte. Kreditornummer 8-cifret nummer fåes ved henvendelse til et pengeinstitut.
Navn, adresse, postnr. by på den tilhøremde konto.
Font navn for OCR-linien på indbetalingskortet OCRBB12, der kan hentes hos BG-bank.

Formularer (FIK 751) til udskrivning af plader med tilhørende indbetalingkort kan bestilles via JTA-DATA Jylland.
Prisen er kr. 400,- pr. 1000 stk + levering kr. 120,- pr. forsendelse + moms.

Retur til top

Bruger support.

Alle brugere, som har købt licens til BIANGKO, kan få gratis support til brug af programmet.

Spørgsmål, som ikke er besvaret ved ovenstående vejledning, kan fremsendes via mail til support@bingospil.dk.

Besvarelser vil hurtigst muligt blive sendt via mail.

Vi modtager også gerne forslag til udbygning og forbedring af programmet, som derefter vil blive opdateret og tilbudt alle registrerede brugere.

Programmet er udviklet af JTA-DATA med Copyright for www.bingospil.dk.

DEMO-versionen af programmet må frit kopieres og distribueres.

Retur til top